Sunday, November 22, 2009

Để không còn chạy chức chạy quyền

Theo tôi để không còn chạy chức:
Phải minh bạch trong thi cử và minh bạch trong phân công nhiệm sở
Học giỏi thi phải đậu
Tốt nghiệp giỏi phải được lựa nhiệm sở
Lương phải nuôi được gia đình
Nhiệm sở phải tạo được điều kiện làm việc cho nhân viên
Bạn hãy thử đọc
Bịt cửa chạy chức
Bức xúc với “văn hóa chạy”
Hãy xem thêm

Chạy chức, chạy quyền

Người có tài phải được trọng dụng và bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng
Bộ trưởng bộ y tế nước ĐỨC là 1 ví dụ
Có như vậy mới hy vọng không còn chổ dựa cho kẻ chạy chức chạy quyền

No comments:

Post a Comment