Friday, March 26, 2010

test trình độ


Để test trình độ cá nhân bất kì nào đó có 1 cách đơn giản là hãy xin Email của người đó xem họ có không?
bởi vì nếu có: người ấy có xử dụng Internet
Email là cầu nối trao đổi thông tin, chia sẽ thông tin
người ấy có tìm thông tin trên internet v v v
ngược lại người đó mù thông tin, thiếu trình độ cần thiết

No comments:

Post a Comment