Thursday, April 29, 2010

bạn!


Hải chiến Trường Sa 1988

Hải chiến Hoàng Sa 1974
NGUỒN: anhbasam.com
565. Hải quân Trung Quốc phô trương sức mạnh

No comments:

Post a Comment