Wednesday, April 28, 2010

Gãy weber c


cách nay khoảng 13 tháng chị Mai THỊ G 50 tuổi gãy Weber c chân trái đã được chúng tôi mỗ kết hợp xương
nay xương lành tốt , xin mỗ lấy dụng cụ, ok phải hôn?

No comments:

Post a Comment