Thursday, May 6, 2010

Có nên xem người bệnh là khách hàng?

có nhiều tranh luận khác nhau về có nên xem người bệnh là khách hàng?
Đa số cho là không nên
Một số cho rằng nên xem bệnh nhân là khách hàng
CAC BẠN CÓ THỂ NGHE CÁC QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU TRÊN RFA
xem bài viết và nghe trên RFA ở đây
Giá thuốc trong bệnh viện có cao hơn bên ngoài?

No comments:

Post a Comment