Monday, June 28, 2010

Tạo file ISO từ DATA

Việc tạo file ISO từ DATA ứng dụng làm đĩa BOOT
Mở Nero ra: tôi thử làm trên Nero 9

đưa con trỏ vô Nero Burning Room và bấm vô đó

chọn ISO và bấm vô Nero express

chọn Data CD hay DVD tùy theo yêu càu
bấm Add
chọn file or folderbấm Add
Đóng add files and folder

bấm Next
Trên Cureent recort: chọn Image recorder

Burn


file name: đặt tên
ấn save

OK

Next

chọn new project
Tắt Nero
Bạn có file ISO rồi đó,
Muốn làm đĩa boot phải co đầy dủ dử liệu+ file boot

No comments:

Post a Comment