Saturday, July 24, 2010

chuyễn file ghost thành flie iso để ghi đĩa Boot

Một số bạn làm file ghost và chia sẽ trên mạng
file này không boot được
vì vậy muốn làm cho nó boot được. theo tôi chỉ cần xử dụng Ultra ISO và file iso boot có sẳn(lấy từ đĩa boot của ghost nào đó)
xử dụng Ultra ISO move file ghost trong file ISO và kéo thả file ghost load được vào rồi lưu file ISO vừa hiệu chỉnh
khi đó bạn sẽ có file iso để ghi đĩa boot rồi đó!

No comments:

Post a Comment