Wednesday, July 28, 2010

kiểm tra USB tốt


Nếu 1 USB format với HP ở chế độ NTFS thì mới là loại USB tốt
Download ở đây

No comments:

Post a Comment