Sunday, July 11, 2010

On trach trong Hiren 's boot CD chia ổ đĩa


như tôi đã post Hiren's Boot CD 9.6
bản này có on trach xử dụng chia ổ đĩa, tôi ghé software mua nhưng những bản sau này không có, tôi mươn bạn chép
Nay tôi biết chia sẽ nên post lên chia sẽ bà con nếu ai không có muốn load thì Download
-Phần 1 Download
--Phần 2 Download
--Phần 3 Download
--Phần 4 Download
--Phần 5 Download
-Phần 6 Download
--Phần 7 Download
--Phần 8 Download
nối file và giải nén như đã nêu trong Ghoost Windows XP

No comments:

Post a Comment