Wednesday, December 8, 2010

menu boot lite sata cho Giáng sinh


Lưu ý : Tạo một folder ghost trong menu boot và đổi file ghost thành luuxp.gho

Ví dụ: X:\ghost\luuxp.gho

download

http://www.mediafire.com/?nljh12rhejj

No comments:

Post a Comment